Blog/entori/2011/4/29_chivu%7Eitabekkia_chu_hang_%28DAY1%29.html
Blog/entori/2011/5/9_kuruzu_zui_hounogirishakureta_dao_%28DAY11%29.html
Blog/entori/2011/5/2_atene_shang_lu_%28DAY4%29.html
Blog/entori/2011/5/8_tsuini10ri_muri_benni_youshii_guotorukoniDAY10%29.html
Blog/entori/2011/5/7_girisha_zai_lairodosu_dao_shang_lu_%28DAY9%29.html
Blog/entori/2011/5/3_isuraeru_shang_lu_qianno_yang_shangniteDAY5%29.html
Blog/entori/2011/5/4_isuraeruHAIFAttedokoyoDAY6%29.html
Blog/entori/2011/4/30_kawaii_ziniha_luwosasero_yunonapori_bian_%28DAY2%29.html
Blog/entori/2011/5/1_girishani_xiangkau_yang_shangde_zha_lie%21%28DAY3%29.html
Blog/entori/2011/5/10_Last_party_at_seaDAY12%29.html
Blog/entori/2011/5/6_afurika_da_luyosarabaDAY8%29.html
http://barcellona.llll.jp/Barcelona_tour_in_2011/Blog/entori/2011/5/12_sayonarakaribiankuruzu,soshite_wan_sui%21Barcellonashifudo.html